Home > Nishimura & Asahi > People

People: Nishimura & Asahi

 Nishimura & Asahi

View People:
First Name: Last Name:
Office: Practice Area:

PARTNERS: Tokyo, Japan (Main Office)


NamePeer Review Rating
Hideki Matsushima
Masaru Ono
Takashi Yoneda
Satoshi Ogishi
Hiroshi Maeda
Shinichi Takahashi
Hiroyuki Tezuka
Hideaki Ozawa
Somuku Iimura
Toshihiro Maeda
Masaki Hosaka
Hiroyuki Umezono
Yoshihiko Kawakami
Kazuhiro Takei
Asa Shinkawa
Nagahide Sato
Hiroshi Uchima
Hideki Ebata
Hiromasa Shiozaki
Yoshiaki Ikeda
Yasutaka Nishikori
Hiroshi Kimeda
Kenichi Minami
Yasunari Sugiyama
Masako Yajima
Michihiro Mori
Gaku Suzuki
Tsuneyasu Ozaki
Tatsuya Tanigawa
Hajime Ueno
Naoko Shimura
Kei Umebayashi
Hisashi Miyatsuka
Yuji Kobari
Toshiyuki Nonaka
Yuji Shiga
Mitsuhiro Harada
Shinnosuke Fukuoka
Michito Kitamura
Kazuyoshi Furusumi
Daisuke Koriya
Madoka Shimada
Yuki Oi
Hirokatsu Takahashi


OF COUNSEL: Tokyo, Japan (Main Office)


NamePeer Review Rating
Eiichi Fukushima
Nobuhiro Nakayama
Tetsuo Ito
Shinto Teramoto


COUNSEL: Tokyo, Japan (Main Office)


NamePeer Review Rating
Osamu Nomoto
Stephen D. Bohrer
Tadashi Omiya
Toyomi Takimoto
Takemi Hiramatsu
So Saito
Atsushi Hosono
Futaba Hirano
Takatoshi Monya
Go Hashimoto
Naohiko Matsuo
Takashi Nomura
Tomohiro Murakami
Azusa Nakashima